algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zonwering is niet bedoeld als wind- of regenscherm!
Harde wind, neerslag en sneeuw kunnen uw zonwering ernstig beschadigen.
Elektronische zon/wind/regen besturingen zijn slechts een hulp middel en geven geen optimale bescherming tegen de weersinvloeden en geven derhalve geen recht op reclamaties.

Algemene voorwaarden van Afj zonwering

01 Toepasselijkheid

01.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Afj zonwering, alsmede op alle door Afj zonwering met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

01.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door Afj zonwering niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

01.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden Afj zonwering slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

01.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Afj zonwering: Afj zonwering is gevestigd op de Januaristraat 25 almere. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 83775897.
Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Afj zonwering een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Afj zonwering een aanbod daartoe heeft ontvangen.
Product: alle door Afj zonwering verhandelde producten, binnen- en buitenzonwering, overkappingen & horren.
Meerwerk: extra, niet begrote werkzaamhede dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

02 Aanbiedingen

02.1 Alle aanbiedingen van Afj zonwering zijn vrijblijvend.

02.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van Afj zonwering zijn eerst na schriftelijke of electronische aanvaarding voor Afj zonwering bindend.

03 Levering

03.1 Alle producten van Afj zonwering worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.

03.2 Afj zonwering heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

03.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

03.4 Overschrijding van leveringstermijnen door Afj zonwering geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.

03.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij en hier kunnen extra kosten aanverbonden zijn.

03.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is Afj zonwering voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, danwel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

03.7 Afj zonwering is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens Afj zonwering, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

04 Eigendomsvoorbehoud

04.1 De door Afj zonwering aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Afj zonwering totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

04.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Afj zonwering, is Afj zonwering gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
Wederpartij staat Afj zonwering toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

04.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

05 Prijzen en betalingscondities

05.1 Facturen van Afj zonwering dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

05.2 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 5% per maand over het factuurbedrag.

05.3 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

05.4 Al hetgeen de wederpartij aan Afj zonwering is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, danwel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

05.5 Afj zonwering is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

05.6 Afj zonwering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

06 Reclames

06.1 Reclames ten aanzien van de door Afj zonwering geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan Afj zonwering te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.

06.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens Afj zonwering. evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

06.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

07 Aansprakelijkheid

07.1 In geval van gegronde reclame is Afj zonwering slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, danwel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door Afj zonwering zijn terugontvangen, zulks ter keuze van Afj zonwering.

07.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Afj zonwering voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten.

08 Overmacht

08.1 Van overmacht aan de zijde van Afj zonwering is sprake, indien Afj zonwering na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerie, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, en ander zowel in het bedrijf van Afj zonwering als bij derden van wie Afj zonwering de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van Afj zonwering ontstaan.

08.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Afj zonwering door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

08.3 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaanmaking van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

09 Ontbinding

09.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Afj zonwering rustende verplichting is Afj zonwering gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door Afj zonwering geleden c.q. te lijden schade.

10 Toepasselijk recht en forum

10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Afj zonwering, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van Afj zonwering.

11 Garantie

11.1 Op alle producten geeft Afj zonwering 5 jaar garantie vanaf factuurdatum. Indien anders wordt dit aangeven. Met uitzondering van het horren assortiment, alle binnenzonwering en optrekbanden van geleverde producten. Garantie termijn hiervoor bedraagt 1 jaar. Wij kunnen geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op zonweringsdoeken. Deze doekeigenschappen is geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm worden hierdoor negatief beinvloed. In polycarbonaatplaten kan condens ontstaan. Dit is niet te voorkomen, en is geen reden tot vervanging onder garantie. Binnen de garantietermijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen.

11.2 Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim of hijs materialen.

11.3 Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen,schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.

11.4 Garantie geldt dan ook alleen bij deugdelijk gebruik en onderhoud. Hier kunnen onderhoudscontracten voor worden afgesloten.